Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

skonfundowane
10:08
Słowami Szymborskiej: Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— tęsknię
Reposted fromgerundium gerundium viatoniewszystko toniewszystko
skonfundowane
10:08
7111 c7f6 500
napis w łazience na oddziale zamkniętym - zbiory własne
skonfundowane
10:08
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz “tak”, czasem “nie”. Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi “nie”. Sam jej sobie udzieliłeś.”
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viatoniewszystko toniewszystko
skonfundowane
10:07
9650 3159
Reposted fromdusielecc dusielecc viatoniewszystko toniewszystko
skonfundowane
10:06
7811 a3ad
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabrzask brzask
skonfundowane
10:06
0796 e260 500
Reposted frommslexi mslexi viakonwalia konwalia

January 02 2015

skonfundowane
14:42

ciche miejsce

Reposted bygingerowaakeeplooking
skonfundowane
12:55
8585 a705
Reposted fromfearnopain fearnopain viaczarno-bialo czarno-bialo
skonfundowane
12:50
7724 4c22
Reposted frommountaindew mountaindew viafollow-me follow-me
skonfundowane
12:50
1443 168f
Reposted fromisabells isabells viafollow-me follow-me
skonfundowane
12:50
3132 503b
Reposted fromPaulaaa Paulaaa viafollow-me follow-me
skonfundowane
12:49
12:45
5429 5e6c
Reposted fromget-fit get-fit viaOhyeah Ohyeah
skonfundowane
12:45
skonfundowane
12:42
9723 1b59 500
Reposted fromkrzysk krzysk viawhite-raven white-raven
skonfundowane
12:39
7528 f0da 500
Reposted frompollywood pollywood viafollow-me follow-me
skonfundowane
12:39
9024 9ca2 500
Reposted fromkortes kortes viamoc-arrr-na moc-arrr-na
12:13
8424 a0f3 500
Reposted fromwestwood westwood viamoc-arrr-na moc-arrr-na
skonfundowane
12:13
12:12
3023 e49e
Reposted fromwestwood westwood viamoc-arrr-na moc-arrr-na
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl